Tento statut stanovuje pravidla pro udělení Ceny Opera Pragensia, podmínky nominace kandidátů na ocenění a způsob rozhodování o držiteli Ceny Opera Pragensia.

Článek I.

Všeobecná ustanovení

Cenu Opera Pragensia (dále jen Cena) každoročně vyhlašuje hlavní město Praha a jednotlivé městské části hlavního města Prahy ve spolupráci s mezinárodním festivalem architektury a urbanismu Architecture Week Praha. Pro rok 2023 jsou hlavním tématem architektonické projekty, které se realizovaly na území hlavního města Prahy za posledních 30 let.

 • Organizátoři Ceny jsou hlavní město Praha, jednotlivé městské části hlavního města Prahy a mezinárodní festival architektury a urbanismu Architecture Week Praha.
 • Tato událost je pořádána na podporu rozvoje architektury a stavební kultury hlavního města Prahy jako principu zvyšování kvality životní úrovně prostředí vytvářeného výstavbou. Účelem je přinést zlepšení kvality života občanů a návštěvníků měst, neboť stavby a jejich okolí, veřejná prostranství i krajina tvoří základní součást tohoto prostředí. Zároveň slouží jako poděkování samosprávám městských částí hlavního města Prahy, architektonickým kancelářím, investorům a zhotovitelům. A právě tento výsledek společné práce chtějí Ceny vyzdvihnout a všem spolutvůrcům poděkovat.
 • Ceny Opera Pragensia 2023 budou součástí oslav 30. výročí vzniku samostatné České republiky a Slovenské republiky.

Článek II.

Pravidla pro udělování Cen

Cena se uděluje za nejkvalitnější architektonický projekt ku prospěchu občanů a návštěvníků hlavního města Prahy v oblasti architektury a památkové péče.

Cena může být udělena i osobnostem, které se zásadním způsobem zasloužily o rozvoj architektury a památkové péče v celospolečenském měřítku.

 • Nominovaný architektonický projekt musí být výrazným příkladem pro ostatní ve svém oboru a musí mít významný celospolečenský dopad v jednotlivých kategoriích v hlavním městě Praze.
  Nominace musí obsahovat:
 • Stavba – kontaktní údaje (název, rok, adresa)
 • Popis stavby a fotodokumentace
 • Krátké zdůvodnění nominace na udělení ceny – popis, proč je z pohledu komise/výboru nominant významný
 • a zasluhuje si zvláštní pozornost
 • Architekt / architektonická kancelář – kontaktní údaje (název, adresa)
 • Stavitel / konsorcium – kontaktní údaje (název, adresa)
 • Investor – kontaktní údaje (název, adresa)
 • Součástí nominace na udílení Ceny je plná adresa a kontaktní údaje nominavané osoby, krátký životopis obsahující celé jméno, všechny tituly a fotografie v tiskové kvalitě s cílem zveřejnění.
 • Vedení městských částí nominují na Cenu architektonické projekty, které podléhají některému z následujících kritérií:
 • Architektonická činnost
 • zahrnuje projekty, které se vyznačují výjimečným architektonickým řešením a vytvářejí nové standardy v oblasti urbanismu a designu. Mezi tato díla mohou patřit například nové veřejné budovy, moderní bytové komplexy, atypické parky a další projekty s vysokou architektonickou hodnotou.
 • Dlouhodobá koncepční, strategická péče o rozvoj městské části
 • zde budou oceněny projekty, které se zaměřují na udržitelný a rozumný rozvoj dané městské části. Mezi ně mohou patřit strategické plány pro zlepšení infrastruktury, investice do revitalizace brownfieldů, projekty pro snižování dopravní zátěže, zlepšování kvality ovzduší, vytváření nových pracovních míst a další projekty, které přispívají k dlouhodobému rozvoji města.
 • Veřejná správa, péče o sociální infrastrukturu a její rozvoj (vzdělávací zařízení, zdravotnická a sociální zařízení..)
 • tato kategorie se zaměřuje na projekty, které zlepšují kvalitu života obyvatel městské části a přispívají k rozvoji sociální infrastruktury. Mezi takové projekty mohou patřit investice do zdravotnických zařízení, škol a vzdělávacích institucí, výstavba nových a modernizace stávajících zařízení pro seniory a další sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel, podpora volnočasových aktivit a kulturních akcí pro veřejnost.
 • Objekty volnočasových aktivit (kulturní a sportovní zařízení, komunitní centra..)
 • Tento bod se týká projektů, které se zaměřují na kulturní a sportovní vyžití obyvatel městských částí. Projekt musí být navržen tak, aby plnil potřeby místních obyvatel a přispíval k rozvoji volnočasových aktivit v dané oblasti. Mezi takové projekty mohou patřit například sportovní haly, tělocvičny, fitness centra, kulturní domy, divadla, kina, koncertní sály a další podobné objekty. Důležité je, aby projekt byl realizován s ohledem na funkčnost a estetiku, a aby splňoval potřeby místních obyvatel. Kromě toho by měl projekt přispívat ke společenskému a kulturnímu rozvoji městské části a přinášet obyvatelům radost a spokojenost.
 • Městské bydlení
 • Cena architektonických projektů, které se zaměřují na městské bydlení, se uděluje projektům, které vytvářejí moderní, funkční a esteticky příjemné bytové domy v městských oblastech. Tyto projekty by měly vynikat svou architekturou, technickými řešeními, kvalitou materiálů a výstavby a zohledňovat i ekologické aspekty. Městské bydlení by mělo být dostupné a vhodné pro různé skupiny obyvatel, včetně rodin s dětmi, seniorů a lidí s omezenou pohyblivostí.
 • Infrastrukturní stavby (mosty, tunely, dopravní stavby..)
 • Cena architektonických projektů, které se zaměřují na infrastrukturní stavby, se uděluje projektům, které přinášejí nová řešení a inovace v oblasti dopravy a techniky, ale zároveň zohledňují okolní prostředí a architekturu. Vítězné projekty by měly být efektivní, funkční a esteticky příjemné, a měly by pomáhat zlepšovat dopravní situaci v dané oblasti. Tyto projekty by měly být také udržitelné a šetrné k životnímu prostředí.
 • Veřejný prostor (krajina, parky, zeleň ve městě..)
 • Cena architektonických projektů, které se zaměřují na veřejný prostor, se uděluje projektům, které vytvářejí kvalitní a esteticky příjemné veřejné prostory, jako jsou parky, náměstí, aleje a další prostranství určená pro pobyt lidí. Tyto projekty by měly být navrženy s ohledem na potřeby a preference místních obyvatel, měly by být bezbariérové a využívat moderní technologie. Vítězné projekty by měly zlepšovat životní prostředí v městské části a měly by být udržitelné z hlediska hospodaření s vodou, energiemi a dalšími zdroji.
 • Nominace předkládané městskými částmi může tvořit základ nominací všech dalších kategorií Cen. Ceny jsou rozděleny následovně:
 • Ceny starostů městských částí Opera Pragensia
 • pracovní skupina určená vedením jednotlivých městských částí vybírá a předkládá vedení městské části nominace. Následně vedení městské části vybírá svého laureáta na Cenu starosty městské části Opera Pragensia.
 • Zvláštní Ceny Opera Pragensia
 • Udělují se na základě laureátů Cen starostů městských částí Opera Pragensia, avšak ministerstva, Krajský úřad Středočeského kraje a Arcibiskupství mají právo předložit vlastní laureáty.
 • Cena veřejnosti Opera Pragensia
 • Uděluje se na základě hlasování veřejnosti na webových stránkách. Výběr 32 staveb předkládá přípravné kolegium – Mezinárodní festival architektury a urbanismu Architecture Week Praha ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahou a jednotlivými městskými částmi. Cena veřejnosti probíhá od 1. 9. do 30. 9. 2023 ve spolupráci s CzechTourism, Dopravními podniky Praha a Pražskou informační službou. Vítězná stavba obdrží čestný diplom od primátora hl. m. Prahy v rámci slavnostního večera udílení Cen Opera Pragensia.
 • Cena primátora hlavního města Prahy Opera Pragensia
 • uděluje se taktéž na základě laureátů Cen starostů městských částí Opera Pragensia, avšak primátor má právo předložit vlastního laureáta.
 • Grand Prix Opera Pragensia
 • uděluje se vždy partnerskému městu hlavního města Prahy, které se dlouhodobě podílelo na budování a rozvoji vzájemných politických, ekonomických a kulturních vztahů mezi městy.

Článek III.

Atributy Ceny

Dokladem o udílení Ceny je diplom a oprávnění používat titul „Laureát Ceny Opera Pragensia“ a právo autora označit dílo tímto oceněním

 • Ceny se udělují ve znamení významného jubilea – 30 let od založení České a Slovenské republiky.
 • Ceny jsou slavnostně předávány na slavnostním ceremoniálu dne 2. 10. 2023 v Národním muzeu.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

 • Cena se neuděluje in-memoriam.
 • Cena může být udělena i osobnostem, které se zásadním způsobem zasloužily o rozvoj architektury a památkové péče v celospolečenském měřítku.
 • jsou povinni počínat si tak, aby bylo zachováno a naplněno poslání Ceny a postupovat v souladu s dobrými mravy.
 • Tyto Statuty nabývají platnost dnem 9. 3. 2023.