Ceny primátora hlavního města Prahy v oblasti architektury a památkové péče jsou uznáním pro ty, kteří mají zásadní vliv na ochranu a revitalizaci kulturního dědictví hl. m. Prahy. Ceny předávané primátorem a starosty jednotlivých městských částí, zdůrazňují snahu o uchování historických hodnot a současně podporují rozvoj v oblasti památkové péče.

Nominace přicházely od jednotlivých městských částí hlavního města Prahy. Vybrané nominace byly projednávány a schvalovány naší mezinárodní komisí ve složení:

Arch. Thomas Vonier FAIA, RIBA – Emeritní prezident UIA a předseda komise   
Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta DrSc., Hon. FAIA – FA VUT Brno
Arch. DI Dipl. Albert Wimmer – Profesor FH Wien, Salzburská univerzita
Prof. Ing. arch. Ľubo Závodný – FA STU Bratislava                
Prof. Dr. Magdalena Kozień-Woźniak – Děkanka Politechniky Krakow

Tato ocenění si kladou za cíl vyzdvihnout nejen uznávané historické památky, ale také moderní a inovativní zásahy, a to zejména ty, které jsou prováděny s citem a respektem k původním hodnotám. Hlavním posláním cen je prezentovat úspěšné projekty a poskytnout inspirativní příklady správného přístupu k renovaci v Praze, které kombinují zachování tradičních hodnot s přijetím, vhodné metody pro obnovu a udržitelný rozvoj městského dědictví.

Ceremoniál předávání cen, uspořádaný v České národní bance dne 7. října 2024 od 19:00 hodin, je formálním uznáním pro jednotlivce nebo týmy, kteří se významně angažují v péči o pražské kulturní dědictví. Tato událost, které se účastní Vídeň jako hostující město, umožňuje výměnu osvědčených metod a zkušeností v oblasti památkové péče.

Letošní Grand Prix Opera Pragensia obdrží hlavní město Vídeň v zastoupení prvního předsedy vídeňského zemského parlamentu Ernsta Wollera, jako uznání za mimořádný přínos ve vytváření a rozvíjení vzájemných, kulturních a ekonomických vztahů mezi Českou republikou a Rakouskou republikou. Cenu předá po boku primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody guvernér České národní banky, Aleš Michl. Toto ocenění symbolizuje a důležitost partnerství mezi Prahou a Vídní, což je v souladu s celkovým posláním cen – podporovat a vyzdvihovat práci v oblasti architektury a památkové péče, která přesahuje hranice jednotlivých měst a zemí.

Praha, s bohatou historií a jedinečným kulturním dědictvím, využívá tuto příležitost k posílení svého závazku k ochraně a rozvoji svých památek. Udílení cen za památkovou péči v roce 2024 tak odráží důležitost udržení a ochrany historické identity Prahy a současně podporuje spolupráci v oblasti udržitelného rozvoje městského prostoru.

Pořadatelé: mezinárodní festival architektury a urbanismu Architecture Week Praha ve spolupráci s Hlavním městem Praha a Českou národní bankou