Vážení Pražané, vážení čtenáři,

je mi velkou ctí a potěšením představit vám publikaci s názvem „Alfabet pražské moderní architektura“. Tato jedinečná kniha vzniká jako součást oslav 30. výročí vzniku České a Slovenské republiky, a zároveň je zasazena do kontextu vzniku Ceny hlavního města Prahy za architekturu a památkovou péči Opera Pragensia. Přináší čtenářům fascinující pohled na moderní architekturu našeho krásného města, od roku 1918 až do současnosti.

Tato publikace je vyvrcholením dlouholeté práce a vášně, kterou věnujeme rozvoji a ochraně architektonického dědictví Prahy. Zahrnuje přes sto jmen významných architektů, kteří svými stavitelskými díly obohatili tvář našeho města. Každý architekt je představen společně se svou nejvýznamnější stavbou, a tak se čtenáři dostávají do nitra jejich tvorby a poznávají jejich přínos k moderní architektuře Prahy.

 Jsem velice rád, že se tato myšlenka uskutečnila a že tato publikace vznikla. Věřím, že si čtenáři její obsah velice oblíbí a nalezne si své místo v srdcích všech, kdo mají zájem o pražskou architekturu a historii. Tato kniha se stane další tradicí našeho krásného města, které si zakládá na svém kulturním bohatství a dědictví.

Na závěr bych rád vyjádřil své upřímné poděkování autorům publikace, profesoru Vladimíru Šlapetovi a doktoru Patriku Líbalovi, kteří s láskou a profesionalitou přispěli ke vzniku tohoto jedinečného díla. Výrazným způsobem k vzniku publikace přispěl také Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Z mých kolegů v radě je třeba poděkovat zejména náměstkovi pro územní rozvoj docentu Petru Hlaváčkovi, který svými znalostmi představuje oporu a inspiraci pro všechny, kdo se zabývají architekturou a památkovou péčí našeho města. Dík také patří Bc. Michalu Hrozovi, radnímu pro oblast infrastruktury a technické vybavenosti, za jeho podporu a angažovanost při vzniku této publikace. Jeho připomínky a rady byly cenným přínosem.

Dále bych rád vyjádřil vděčnost všem starostkám a starostům městských částí, kteří tuto iniciativu podpořili a přispěli k realizaci tohoto důležitého projektu. Jejich spolupráce a ochota přispět k rozvoji a propagaci pražské moderní architektury jsou nezastupitelné. Poděkování patří i všem dalším osobám, institucím a organizacím, které se podílely na tvorbě a vzniku této publikace. Jejich společným úsilím jsme dosáhli vytvoření díla, které přináší nové poznatky a pohledy na pražskou architekturu a památkovou péči.

Vaše podpora a přízeň jsou pro nás velkým povzbuzením a motivací k další práci na rozvoji a ochraně našeho jedinečného hlavního města.

S úctou

Bohuslav Svoboda

Primátor hlavního města Prahy